| وب سایت تخصصی نماز | آغاز شد این دفتر برای کسانی که میخواهند محبوب خدا شوند ....قربه الی الله .... برای محبوب شدن نزد خدا چند قدم بیشتر فاصله نداریم .... یاعلی « ارزنـــده تـرین گــوهر مصـود نـــماز است / زیبنــده تـرین هــدیه معبـود نـــماز است / ای دوست بگـو تـا همـه ی خـلق بداننـد / مقصود حق از خلقت موجود نـماز است. »
 

»»»»»»»»»»»» فهرست  ( آینه ها در کوير ) «««««««««««
نماز در سيره عملى و نظرى امام حسين عليه السلام/محسن مجرد
مقدمات نماز در سيره نظرى و عملى امام حسين عليه السلام
مقارنات نماز در سيره نظرى و عملى امام حسين عليه السلام
هم سويى ثمرات توجه به نماز و امام حسين عليه السلام
يكسانى روايات درباره عواقب بى توجهى به نماز و...
همسانى توجه به نماز و امام حسين عليه السلام، در هر زمان و مكان
نماز و حُب اهلبيت به ويژه امام حسين عليه السلام، اولين سؤال قيامت
توجه مستقيم و غيرمستقيم حق تعالى در قرآن آريم به نماز...
تسنيم وصال/ سعيده رسولى
نماز
معناى صلات
اقامه نماز، نه فقط خواندن آن
فلسفه نماز
آداب و شرايط باطنى و معنوى نماز
پيوند نماز و زآات در آموزه هاى دينى/ ليلاالسادات مروّجى
همراهان نماز
همراهى نماز و زکات
نقش نماز در اصلاحات اجتماعى/ مهرچهره دهقانى
تأثير نماز در اصلاح فرد
نقش نماز در مبارزه با فقر
روزى با برآت يكى از هفت خصلت نماز
نقش نماز در دفع فقر و ازدياد روزى
نقش نماز در اصلاح اجتماعى
نماز شب و پيشگيرى از نزديكى به گناه
نقش نماز در سالم سازى روابط اجتماعى
نقش نماز در اصلاحات اجتماعى،فرهنگى و.../معصومه پارسا
فرهنگ نماز و شناخت صحيح از دين
تقويت بينش دينى

نماز و مقابله با تهاجم فرهنگى
نقش نماز در اصلاحات اجتماعى، سياسى و.../قاسم عليزاده
نقش طهارت ظاهرى و باطنى
نماز از فحشا و منكر بازمى دارد
احساس مسؤوليت
رعايت حقوق ديگران
معيار دوستيابى
نياز دل/ رسول يحيايى
نقش نماز در اصلاحات اجتماعى
نماز و بندگى خدا
نماز و عدالت اجتماعى
نقش نماز در اصلاحات اجتماعى،سياسى و .../محمدرضاخادميان
نقش نماز در اصلاحات فرهنگى
نماز و شوکت مسلمانان
تجلى نماز در نهضت عاشورا/مهدى ستوده آويرى آرانى
تجلى نماز عاشورا در نشانه امت اسلامى
تجلى نماز عاشورا در شهادت
اگر در نماز امام حسين عليه السلام بودم/ يوسف محمودى مقدم
اگر در نماز حسين عليه السلام بودم
سرود آينه ها در کوير/ مهدى بيگى فيض آبادى
نماز مصطلح در ادبيات عاشورا
نماز در شب عاشورا
نماز در ميدان هاى جهاد و شهادت/ منيژه آاوه قهفرنى
شهيدان و نماز
سرود سبز لاله/ پرياالسادات پيروز
عاشقانه ترين سرود

»»»»»»»»»»»» پی نوشت ها «««««««««««:: ادامه مطلب
عاشقانه ترين سرود
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1391 

گمشدگان در درياى عشق الهى که ديرآشناى حريم پر از رحمت آبريايى اند، در هنگامه نماز است که قادرند براى لحظاتى چند از اين عالم فانى عروج آنند و در بارگاه با شكوه حضرت دوست از درد هجران و فراق جانان سخن .بگويند  .و اما پايان ديدار و آغاز همراهى دوباره با شهادتى ديگر در تشهد » و بايد دانست که فرق است بين شهادت در اول نماز و شهادت در تشهد؛ زيرا آه آن شهادت قبل از سلوك است و » شهادت « شهادت تعبّدى يا تعقّلى است و اين شهادت پس از رجوع است و آن شهادت تحققى يا تمكّنى است. پس  تشهد را خطر عظيم است، زيرا که در آن دعوى تحقق و تمكّن است و دعوى رجوع به آثرت است 184)». (بى احتجاب اما چه نيكوست اآنون مصداقى بريك نماز مخلصانه و يك عبادت عارفانه بياوريم از يك عارف بى مانند و يك عابد:عاشق مولى الموحدين، امام العارفين، حيدر آرّار، حضرت على بن ابى طالب عليه السلام، در هنگام نماز آن چنان شور و شوقى سراسر وجودش را فرا مى گيرد که رنگ از چهره اش رخت مى بندد و جهان را در برابر ديدگانش تار مى يابد، آن طور که لحظه اى بدون يار تاب نمى آورد.:: ادامه مطلب
سرود سبز لاله / پرياالسادات پيروز
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1391 

اين کتاب شامل يك ديباچه و شش عنوان است، اما فاقد فصل بندى و بخ شبندى است. با اين همه، نويسنده، سعى
.آرده است موضوعات مربوط به نماز را با آراستگى و بدون در قيد و بند بودن به تحرير درآورد  ،» خوشا وقت شوريدگان غمش « ،» انسان آامل « ،» مردان حق « : عناوين موضوعات اين آتاب عبارتند از نماز در ميدان هاى جهاد و شهادت « و » عارفانه و خالصانه ترين نماز « ،» عاشقانه ترين سرود ««. در اين قسمت نوشته هايى از عاشقانه ترين سرود را براى شما مى آوريم ::: ادامه مطلب
شهيدان و نماز
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1391 

شهيد عبداللّه باقرى (ش.پ 182 شهرکرد) در وصيت نامه خود مى گويد :
»  آيا پرده ها و حجاب هاى مادى را آنار زده و حقايق معنوى را ديده ايد؟ آيا نماز جماعت از مستحبات مؤکد نيست پس چرا براى نماز جمعه اهميت قائل نيستيد؟ چرا در نمازهاى جماعت شرآت نمیکنيد؟ اين را بدانيد که بهشت ر ا به بها مى دهند نه به بهانه .«:: ادامه مطلب
نماز در ميدان هاى جهاد و شهادت / منيژه کاوه قهفرنى
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1391 

اين کتاب به بحث و بررسى درباره نماز در وصيت نامه هاى جمعى از شهداى معظم استان چهارمحال و بختيارى  .پرداخته است
.کتاب شامل سه فصل است آه فصل اول اختصاص به شهيدان و نماز دارد
در اين قسمت آه مزين به برخى وصي تنامه هاى برخى شهداى دفاع مقدس است، به مسأله نماز پرداخته شده  .است
از زبان يكى از شهيدان آمده است: برادران و خواهران! من به جرأت به يگانگى خدا قسم مى خورم آه ما هر چه  داريم از اين نمازها و دعاها داريم و تا هنگامى آه نماز را به پاى نداريم، آارهايمان نه تنها درست نمى شود، بلكه  .در پيش خدا هم ب ىارزش هستيم
.در فصل دوم توصيه هاى شهيدان به نماز در وصيت نامه هاى آنان آورده شده است
.در فصل سوم نماز جمعه در آلام شهيدان آورده شده است
.و در پايان خاطراتى از نماز شهيدان آورده شده است
:اينك به قسمتهاى مختلفى از اين مجموعه توجه م ىآنيم
 :: ادامه مطلب
نماز در شب عاشورا
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : سه شنبه 24 بهمن 1391 

 شب عاشورا آخرين شبى بود که حضرت اباعبداللّه قصد کرد آخرين راز و نيازها و ترنمات معنوى را با حضرت  حق در ميان گذارد و آخرين لذت هاى معنوى را از جام دوست بچشد. هر انسان آمال جويى آه تشنه وصال محبوب باشد در اين لحظات آخر، از تمام اوقات خود استفاده م ىآند تا لحظه اى را از ه منشينى با دلدار خويش از دست  ندهد. در آتاب هاى معتبر و شريف مقاتل نيز نقل آرده اند آه حضرت در آن شب تمام مدت شب رابه عبادت و :تلاوت قرآن سپرى آرد.آن شب راچنين توصيف آرده اند
روز نهم محرم بود آه سپاه عمر سعد طبل جنگ را نواخت و آماده نبرد شد. امام هم چون صداى طبل را شنيد علت آن را جويا شد. به او خبر رسيد آه عمر سعد قصد حمله به طرف خيام را دارد. در اين جا بود آه امام، حضرت ابوالفضل را به طرف آن ها فرستاد تا يك روز مهلت بگيرد،تا امام آن شب را به راز و نياز و عبادت .خداوند بپردازند  اين وقايع را مرحوم الهى قمشه اى در ديوان شريفش به خوبى به شعر درآورده است. در اين جا آن اشعار زيبا را از نظر خوانندگان ادب دوست مى گذرانيم ::: ادامه مطلب
 

 


 
» تعداد مطالب : 2884
» کل نظرات : 135
» بازديد کل : 2422462
» تاريخ ايجاد وبلاگ :
شنبه 30 دی 1391 
» آخرين بروز رساني :
سه شنبه 19 دی 1396